? Procedury ISO 9001

Procedury ISO 9001:2008

Procedura - ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu (ISO 9000:2000)

Procedura jest opisem ustalonego przebiegu procesu, wskazuje osoby za niego odpowiedzialne (właściciela i wykonawców), określa ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności.Elementy systemu wymagające udokumentowanych procedur

Norma ISO 9001:2008 wymaga, by w postaci procedur udokumentować następujące obszary:

 • nadzór nad dokumentacją (4.2.3),
 • nadzór nad zapisami (4.2.4),
 • audit wewnętrzny (8.2.2),
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym (8.3),
 • działania korygujące (8.5.2),
 • działania zapobiegawcze (8.5.3)

Oznacza to, że w innych obszarach nie musimy tworzyć udokumentowanych procedur. W praktyce dokumentacja systemu zarządzania nie ogranicza się jedynie do procedur w w/w obszarach. Na potrzeby systemu zarządzani tworzy dodatkowe procedury, których norma nie wymaga bezpośrednio. Decyzja, które obszary udokumentować pozostaje  w gestii organizacji.  Organizacja musi zapewnić stworzenie procedur dla wszystkich obszarów jej działania, które tego wymagają.

Cel procedury ISO 9001:2008

Procedury mają na celu określenie sposobu działania (lub grupy działań) i wyznaczenie  jego zakresu. Ponadto celem każdej procedury w systemie zgodnym z ISO 9001, jest zapewnienie zgodności przebiegu danego procesu z wymaganiami normy.

Budowa typowej procedury ISO 9001:2008

Typowa procedura ISO 9001 zawiera następujące elementy:

 1. Dane identyfikacyjne procedury:

  - Tytuł - wyraźnie określa daną procedurę np. Nadzór nad dokumentacją, Zakupy, Szkolenia, itp.,
  - Oznaczenie wersji,
  - Identyfikacja zmian,
  - Status,
  - Datę wydania,

 2. Cel procedury - określają w jakim celu procedura została stworzona

 3. Zakres procedury - określa w jakim obszarze systemu zarządzania procedura obowiązuje, np. Procedura ma zastosowanie we wszystkich obszarach. W przypadku, gdy procedura nie obejmuje lub nie dotyczy pewnych obszarów firmy, warto to również zaznaczyć.
 4. Dane wejściowe procesu – dokumenty, informacje, normy konieczne do zapoczątkowania procesu i do jego prawidłowego przebiegu. Wejścia procesu są najczęściej wyjściami procesu poprzedniego.

  Przykładowe wejścia procesu Produkcja:

  - Formularz zamówienia
  - Specyfikacja produktu
  - Plan jakości

 5. Przebieg procesu - opis przebiegu procesu, który procedura obejmuje.
  Opis może przybrać formę diagramu lub formę opisową. Jego szczegółowość zależy od potrzeb organizacji, klientów i dostawców.

 6. Dane wyjściowe procesu -  wszelkiego rodzaju dane, zapisy, powstające w trakcie przebiegu procesu.

  Przykładowe wyjścia procesu Produkcja:

  - Zapisy z pomiarów
  - Raport serii produkcyjnej

 7. Odpowiedzialność i uprawnienia - zakres odpowiedzialności i uprawnienia osób, które w uczestniczą w procesie.  Można go zobrazować np. za pomocą matrycy odpowiedzialności lub opisowo.

 8. Załączniki - wykaz załączników związanych z procedurą. Należą do nich: instrukcje, formularze, wykresy, tablice i inne dokumenty pomocnicze.

Powyższe elementy procedury są przykładowe. Norma ISO 9001 pozwala na dużą swobodę, jeśli chodzi o formę procedur (i dokumentacji w ogóle). Ważne, by procedura spełniała swój cel.

Inne wytyczne dotyczące tworzenia procedur ISO 9001

Za każdym razem, gdy w normie ISO 9001 mowa jest o udokumentowanej procedurze, znaczy to, że procedura jest:

 • ustanowiona - obowiązuje, czyli jest zatwierdzona przez osoby do tego wyznaczone,
 • udokumentowana - poparta dokumentem, stworzona w formie dokumentu,
 • wdrożona - zastosowana w praktyce,
 • utrzymana - jest poddawana przeglądom i aktualizowana (o ile zachodzi taka potrzeba) zgodnie z wymaganiami stawianymi w procedurze nadzoru nad dokumentacją.

Pisząc procedury systemu zarządzania warto powołać w firmie odpowiednie zespoły.
W ich skład należy włączyć osoby, które znają doskonale opisywany obszar. W ten sposób zapewnimy, że procedura będzie opisywała rzeczywisty przebieg procesu. Odpowiedzialność nad ostateczną formą procedur powinna przyjąć jedna osoba. Łatwiej jest wtedy zagwarantować jednolitość formy oraz stylu procedur. Jest to niezwykle ważne dla użytkowników  procedur.

Opracowano na podstawie książki: Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000

DARMOWY RAPORT
12 powodów złego działania
systemu ISO 9001:2008


Zapisz się, by otrzymać
ZA DARMO raport e-mailowy


© 2007-2016 Rafał Tochman | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka Prywatności |
Praca pełnomocnik jakości | Zarządzanie jakością - ciągłe doskonalenie | ISO 9001 2008